сучасна...
    традиційна...
      інноваційна...
Переяслав-Хмельницька
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІст. №5

офіційний шкільний сайт
Адреса: 08403, Київська обл.,
м.Переяслав-Хмельницький,
вул. Космонавтів 22
Телефон:
7-21-49 (Секретар)
E-mail:
zooch5@ukr.net
Попередній
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testsimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testsimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
 • testimage
  testimage
  testimage
  testimage
Наступний
Меню сайта
 
Про школу
 
Дозвілля
 
Корисні посилання
Ми знаходимось тут
 

Аналіз літературного твору

Аналіз твору


Аналіз прозового літературного твору:
 •     Концептуальний рівень художнього твору
 •     Рівень організації твору як художнього цілого
 •     Рівень внутрішньої форми твору
 •     Рівень зовнішньої форми

    Аналіз поетичного твору:
 •     План аналізу вірші
 •     Аналіз поетичного твору (схема)
 •     Поетична лексика
 •     Поетичний синтаксис
 •     Поетична фонетика
 •     Композиція ліричного твору

    Аналіз драматичного твору:
 •     Схема аналізу драматичного твору
 •     Драматичний твір

    1. Аналіз художнього твору


    1. Визначити тему й ідею / головну думку / даного твору; проблеми, порушені в ньому; пафос, з яким твір написано;
    2. Показати взаємозв'язок сюжету і композиції;
    3. Розглянути суб'єктну організацію твору / художній образ людини, прийоми створення персонажа, види образів-персонажів, система образів-персонажів /;
    4. З'ясувати авторське ставлення до теми, ідеї і героям твору;
    5. Визначити особливості функціонування в даному творі літератури зображально-виражальних засобів мови;
    6. Визначити особливості жанру твору і стилю письменника.
    Примітка: за цією схемою можна писати твір-відгук про прочитану книгу, при цьому в роботі представити також:
    1. Емоційно-оцінне ставлення до прочитаного.
    2. Розгорнуте обгрунтування самостійної оцінки характерів героїв твору, їх вчинків і переживань.
    3. Розгорнуте обгрунтування висновків.


    2. Аналіз прозового літературного твору


    Приступаючи до аналізу художнього твору, в першу чергу, необхідно звернути увагу на конкретно-історичний контекст твору в період створення даного художнього твору. Необхідно при цьому раз ¬ Ліча поняття історичної та історико-літературної обстановки, в останньому випадку мається на увазі
    • літературні напрями епохи;
    • місце даного твору серед творів інших авторів, написаних в цей період;
    • творча історія твору;
    • оцінка твору в критиці;
    • своєрідність сприйняття даного твору сучасниками письменника;
    • оцінка твори в контексті сучасного прочитання;
    Далі слід звернутися до питання про ідейно-художній єдності твору, його змісту і форми (при цьому розглядається план змісту - що хотів сказати автор і план вираження - як йому вдалося це зробити).


    Концептуальний рівень художнього твору

    (Тематика, проблематика, конфлікт і пафос)
    Тема - це те, про що йде мова у творі, основна проблема, поставлена ​​і розглянута автором у творі, яка об'єднує зміст у єдине ціле, це ті типові явища і події реального життя, які відображені у творі. Співзвучна Чи тема основних питань свого часу? Чи пов'язано з темою назву? Кожне явище життя - це окрема тема; сукупність тем - тематика твору.
    Проблема - це та сторона життя, яка особливо цікавить письменника. Одна і та ж проблема може послужити основою для постановки різних проблем (тема кріпосного права - проблема внутрішньої несвободи кріпака, проблема взаємного розбещення, нівечення і кріпаків, і кріпосників, проблема соціальної несправедливості ...). Проблематика - перелік проблем, порушених у творі. (Вони можуть носити додатковий характер і підкорятися головної проблеми.)
    Ідея - що хотів сказати автор; рішення письменником головної проблеми або вказівка ​​шляху, яким вона може вирішуватися. (Ідейний зміст - вирішення всіх проблем - головної і додаткових - або вказівка ​​на можливий шлях вирішення.)
    Пафос - емоційно-оціночне ставлення письменника до розповідаємо, що відрізняється великою силою почуттів (м.б. стверджує, заперечує, що виправдує, хто підноситься ...).


    Рівень організації твору як художнього цілого

    Композиція - побудова літературного твору; об'єднує частини твору в одне ціле.
    Основні засоби композиції:
    Сюжет - те, що відбувається у творі; система основних подій і конфліктів.
    Конфлікт - зіткнення характерів і обставин, поглядів і принципів життя, покладене в основу дії. Конфлікт може відбуватися між особистістю і суспільством, між персонажами. У свідомості героя може бути явним і прихованим. Елементи сюжету відбивають ступені розвитку конфлікту;
    Пролог - своєрідний вступ до твору, в якому розповідається про події минулого, він емоційно налаштовує читача на сприйняття (зустрічається рідко);
    Експозиція - введення в дію, зображення умов та обставин, що передували безпосередньому початку дій (може бути розгорнутою і ні, цільної і «розірваної»; може розташовуватися не тільки на початку, але і в середині, наприкінці твору); знайомить з персонажами твору, обстановкою , часом і обставинами дії;
    Зав'язка - початок руху сюжету; то подію, з якої починається конфлікт, розвиваються наступні події.
    Розвиток дії - система подій, які випливають із зав'язки; по ходу розвитку дії, як правило, конфлікт загострюється, а суперечності проявляються все ясніше і гостріше;
    Кульмінація - момент найвищої напруги дії, вершина конфлікту, кульмінація представляє основну проблему твору і характери героїв гранично ясно, після неї дію слабшає.
    Розв'язка - рішення зображуваного конфлікту або вказівка ​​на можливі шляхи його вирішення. Заключний момент у розвитку дії художнього твору. Як правило, в ній або вирішується конфлікт або демонструється його принципова нерозв'язність.
    Епілог - заключна частина твору, в якій позначається напрям подальшого розвитку подій і доль героїв (іноді дається оцінка зображеному); це коротка розповідь про те, що сталося з дійовими особами твору після закінчення основного сюжетного дії.

    Сюжет може викладатися:

    • У прямій хронологічній послідовності подій;
    • З відступами в минуле - ретроспективами - і «екскурсами» в
    майбутнє;
    • В навмисно зміненої послідовності (див. художній час у творі).

    Несюжетних елементами вважаються:

    • Вставні епізоди;
    • Ліричні (інакше - авторські) відступу.
    Їх основна функція - розширювати рамки зображуваного, дати можливість автору висловити свої думки і почуття з приводу різних явищ життя, які не пов'язані безпосередньо з сюжетом.
    У творі можуть бути відсутні окремі елементи сюжету, іноді складно розділити ці елементи, іноді зустрічається кілька сюжетів в одному творі - інакше, сюжетних ліній. Існують різні трактування понять «сюжет» і «фабула»:
    1) сюжет - головний конфлікт твору; фабула - ряд подій, в яких він виражається;
    2) сюжет - художній порядок подій; фабула - природний порядок подій

    Композиційні принципи й елементи:
    Ведучий композиційний принцип (композиція багатопланова, лінійна, кільцева, «нитка з бусами»; у хронології подій чи ні ...).

    Додаткові кошти композиції:
    Ліричні відступи - форми розкриття і передачі почуттів і думок письменника з приводу зображеного (висловлюють ставлення автора до персонажів, до зображуваної життя, можуть являти собою роздуми з якогось приводу чи пояснення своєї мети, позиції);
    Вступні (вставні) епізоди (не пов'язані безпосередньо з сюжетом твору);
    Художні передування - зображення сцен, які як би передбачають, випереджають подальший розвиток подій;
    Художнє оздоблення - сцени, які починають і закінчують подія чи твір, доповнюючи його, надаючи додатковий зміст;
    Композиційні прийоми - внутрішні монологи, щоденник і ін


    Рівень внутрішньої форми твору

    Суб'єктна організація розповіді (її розгляд включає наступне): Оповідання може бути особиста: від імені ліричного героя (сповідь), від імені героя-оповідача, і безособове (від імені оповідача).
    1) Художній образ людини - розглядаються типові явища життя, що знайшли відображення в цьому образі; індивідуальні риси, властиві персонажеві; розкривається своєрідність створеного образу людини:
    • Зовнішні риси - обличчя, фігура, костюм;
    • Характер персонажа - він розкривається у вчинках, у ставленні до інших людей, проявляється у портреті, в описах почуттів героя, в його мові. Зображення умов, в яких живе і діє персонаж;
    • Зображення природи, що допомагає краще зрозуміти думки і почуття персонажа;
    • Зображення соціального середовища, суспільства, в якому живе і діє персонаж;
    • Наявність або відсутність прототипу.
    2) 0сновние прийоми створення образу-персонажа:
    • Характеристика героя через його дії і вчинки (у системі сюжету);
    • Портрет, портретна характеристика героя (часто висловлює авторське ставлення до персонажа);
    • Пряма авторська характеристика;
    • Психологічний аналіз - докладний, в деталях відтворення почуттів, думок, спонукань-внутрішнього світу персонажа; тут особливе значення має зображення «діалектики душі», тобто руху внутрішнього життя героя;
    • Характеристика героя іншими дійовими особами;
    • Художня деталь - опис предметів і явищ навколишнього персонажа дійсності (деталі, в яких відображається широке узагальнення, можуть виступати як деталі-символи);
    3) Види образів-персонажів:
    ліричні - в тому випадку, якщо письменник зображає тільки почуття і думки героя, не згадуючи про події його життя, вчинках героя (зустрічається, переважно, в поезії);
    драматичні - в тому випадку, якщо виникає враження, що герої діють «самі», «без допомоги автора», тобто автор використовує для характеристики персонажів прийом саморозкриття, самохарактеристики (зустрічаються, переважно, у драматичних творах);
    епічні - автор-оповідач або розповідач послідовно описує героїв, їх вчинки, характери, зовнішність, обстановку, в якій вони живуть, відносини з оточуючими (зустрічаються в романах-епопеях, повістях, оповіданнях, новелах, нарисах).
    4) Система образів-персонажів;
    Окремі образи можуть бути об'єднані в групи (угруповання образів) - їх взаємодія допомагає повніше представити і розкрити кожна дійова особа, а через них - тематику та ідейний зміст твору.
    Всі ці групи об'єднуються в суспільство, зображене у творі (багатопланове або однопланові з соціальної, етнічної тощо точки зору).
    Художній простір і художній час (хронотоп): простір і час, зображене автором.
    Художній простір може бути умовним і конкретним; стислим і об'ємним;
    Художній час може бути співвіднесені з історичним чи ні, переривчастим і безперервним, у хронології подій (час епічне) або хронології внутрішніх душевних процесів персонажів (час ліричний), тривалим або миттєвим, кінцевим або нескінченним, замкнутим (тобто тільки в межах сюжету , поза історичним часом) і відкритим (на тлі певної історичної епохи).

    Позиція автора і способи її вираження:

    • Авторські оцінки: прямі і непрямі.
    • Спосіб створення художніх образів: розповідь (зображення відбуваються у творі подій), опис (послідовне перерахування окремих ознак, рис, властивостей і явищ), форми мовлення (діалог, монолог).
    • Місце і значення художньої деталі (художня подробиця, що підсилює уявлення про цілий).


    Рівень зовнішньої форми. Мовна і ритмомелодійних організація художнього тексту
    Мова персонажів - виразна чи ні, яка виступає як засіб типізації; індивідуальні особливості мови; розкриває характер і допомагає зрозуміти ставлення автора.
    Мова оповідача - оцінка подій та їх учасників
    Своєрідність словопользованія загальнонародної мови (активність включення синонімів, антонімів, омонімів, архаїзмів, неологізмів, діалектизмів, варваризмів, професіоналізмів).
    Прийоми образності (стежки - використання слів у переносному значенні) - найпростіші (епітет і порівняння) і складні (метафора, уособлення, алегорія, Літота, перифраз).

    Аналіз поетичного твору


    План аналізу, - вірші

    1. Елементи коментаря до вірша:
    - Час (місце) написання, історія створення;
    - Жанрове своєрідність;
    - Місце даного вірші у творчості поета чи в ряду віршів на подібну тему (з подібним мотивом, сюжетом, структурою і т.п.);
    - Пояснення незрозумілих місць, складних метафор та інші розшифровки.
    2. Почуття, виражені ліричним героєм вірша; почуття, які викликає вірш у читача.
    3. Рух авторської думки, почуття від початку до кінця вірша.
    4. Взаємозумовленість змісту вірша і його художньої форми:
    - Композиційні рішення;
    - Особливості самовираження ліричного героя і характер розповіді;
    - Звуковий ряд вірші, використання звукозапису, асонансу, алітерації;
    - Ритм, строфіка, графіка, їх смислова роль;
    - Мотивованість і точність використання виразних засобів.
    4. Асоціації, що викликаються даними віршем (літературні, життєві, музичні, живописні - будь-які).
    5. Типовість і своєрідність даного вірші у творчості поета, глибинний моральний чи філософський сенс твору, що відкрився в результаті аналізу, ступінь «вічності» піднятих проблем або їх інтерпретації. Загадки і таємниці вірші.
    6. Додаткові (вільні) роздуми.    Аналіз поетичного твору

    (Схема)

    Приступаючи до аналізу поетичного твору, необхідно визначити безпосередній зміст ліричного твору - переживання, почуття;
    Визначити «приналежність» почуттів і думок, виражених в ліричному творі: ліричний герой (образ, в якому виражені ці почуття);
    - Визначити предмет опису та його зв'язок з поетичною ідеєю (пряма - непряма);
    - Визначити організацію (композицію) ліричного твору;
    - Визначити своєрідність використання образотворчих засобів автором (активне - скупе); визначити лексичний малюнок (просторіччя-книжково-літературна лексика ...);
    - Визначити ритміку (однорідна - неоднорідна; ритмічний рух);
    - Визначити звуковий малюнок;
    - Визначити інтонацію (відношення мовця до предмету мови і співрозмовника.

    Поетична лексика

    Необхідно з'ясувати активність використання окремих груп слів загальновживаної лексики - синонімів, антонімів, архаїзмів, неологізмів;
    - З'ясувати міру близькості поетичної мови з розмовною;
    - Визначити своєрідність і активність використання тропів
    Епітет - художнє визначення;
    Порівняння- зіставлення двох предметів або явищ з метою пояснити один з них за допомогою іншого;
    Алегорія(іносказання) - зображення абстрактного поняття чи явища через конкретні предмети і образи;
    Іронія- прихована насмішка;
    Гіпербола - художнє перебільшення, що використовується, щоб посилити враження;
    Літота - художнє применшення;
    Уособлення - зображення неживих предметів, при якому вони наділяються властивостями живих істот - даром мови, здатністю мислити і відчувати;
    Метафора- приховане порівняння, побудоване на подібності або контрасті явищ, в якому слово «як», «начебто», «немов» відсутні, але маються на увазі.

    Поетичний синтаксис

    (Синтаксичні прийоми або фігури поетичного мовлення)
    - Риторичні запитання, звертання, вигуки - вони посилюють увагу читача, не вимагаючи від нього відповіді;
    - Повтори - кількаразове повторення одних і тих же слів або виразів;
    - Антитези - протиставлення;

    Поетична фонетика

    Використання звукоподражень, звукозапису - звукових повторів, що створюють своєрідний звуковий «малюнок» мови.)
    - Алітерація - повторення приголосних звуків;
    - Асонанс - повторення голосних звуків;
    - Анафора - єдиноначальності;

    Композиція ліричного твору

    Необхідно:
    - Визначити провідне переживання, почуття, настрій, що відбилося в поетичному творі;
    - З'ясувати стрункість композиційної побудови, його підпорядкованість висловом певної думки;
    - Визначити ліричну ситуацію, представлену у вірші (конфлікт героя з собою, внутрішня несвобода героя і т.д.)
    - Визначити життєву ситуацію, яка, імовірно, могла викликати це переживання;
    - Виділити основні частини поетичного твору: показати їх зв'язок (визначити емоційний «малюнок»).

    Аналіз драматичного твору

    Схема аналізу драматичного твору:
    1. Загальна характеристика: історія створення, життєва основа, задум, літературна критика.
    2. Сюжет, композиція:
    - Основний конфлікт, етапи його розвитку;
    - Характер розв'язки / комічний, трагічний, драматичний
    3. Аналіз окремих дій, сцен, явищ.
    4. Збір матеріалу про персонажів:
    -Зовнішність героя,
    - Поведінка,
    - Мовна характеристика
    - Зміст промови / про що?
    - Манера / як? /
    - Стиль, словник
    - Самохарактеристика, взаємні характеристики героїв, авторські ремарки;
    - Роль декорацій, інтер'єру у розвитку образу.
    5. ВИСНОВКИ: Тема, ідея, сенс заголовку, система образів. Жанр твору, художня своєрідність.

    Драматичний твір

    Родова специфіка, «прикордонне» положення драми (Між літературою і театром) зобов'язує вести її аналіз по ходу розвитку драматичної дії (у цьому принципова відмінність аналізу драматичного твору від епічного або ліричного). Тому пропонована схема носить умовний характер, вона лише враховує конгломерат основних родових категорій драми, особливість яких може проявитися по-різному в кожному окремому випадку саме в розвитку дії (за принципом розкручуваної пружини).
    1. Загальна характеристика драматичної дії (характер, план і вектор руху, темп, ритм і т.д.). «Наскрізний» дію і «підводні» течії.
    2. Тип конфлікту. Сутність драматизму і зміст конфлікту, характер протиріч (двоплановість, зовнішній конфлікт, внутрішній конфлікт, їх взаємодія), «вертикальний» і «горизонтальний» план драми.
    3. Система дійових осіб, їх місце і роль у розвитку драматичного деіствія і вирішення конфлікту. Головні та другорядні герої. Позасюжетні і позасценічні персонажі.
    4. Система мотивів і мотівочное розвиток сюжету і мікросюжетів драми. Текст і підтекст.
    5. Композиційно-структурний рівень. Основні етапи в розвитку драматичної дії (експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка). Принцип монтажної.
    6. Особливості поетики (смислової ключ заголовка, роль театральної афіші, сценічний хронотіп, символіка, сценічний психологізм, проблема фіналу). Ознаки театральності: костюм, маска, гра і постсітуатівний аналіз, рольові ситуації та ін
    7. Жанрове своєрідність (драма, трагедія чи комедія?). Витоки жанру, його ремінісценції і новаторські рішення автором.
    8. Способи вираження авторської позиції (ремарки, діалогічність, сценічність, поетика імен, лірична атмосфера і ін)
    9. Контексти драми (історико-культурний, творчий, власне-драматичний).
    10. Проблема інтерпретацій і сценічна історія.

Форма входу
Логін:
Пароль:
 
Карта сайта
Календар
«  Червень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Годинник
 >
Педагогічна преса

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 м.Переяслава-Хмельницького - Україна © 2020Украинский портАл каталог сайтів Общественные науки в каталоге сайтов